آرشیو برچسب های: تیر و دال

قالب فلزی تیر و دال

قالب بندی تیر و دال

قالب فلزی برای قالب بندی تیر و دال در قالب بندی تیرودال بتنی قالب های مدولار ,کنج های بیرونی ونبشی صفرمورد استفاده قرار می گیرد. قالب بندی تیرها متشکل از یک قطعه در کف و دو قطعه جانبی بوده که قطعه کف راتیر یا پوتر ونام قطعات جانبی آویز است . اصولا قالب کف پوتر […]